Hva er UEVO-studien?

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep, UEVO-studien, er den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom mellom 12 og 16 år blir spurt om sine erfaringer. 

  • Vinteren 2018/2019 har vi spurt 10.000 ungdomsskoleelever om oppvekst, ungdomstid, psykisk helse og erfaringer med vold og overgrep. Resultatene ble publisert i en rapport i 23. oktober 2019.
  • 90 ungdomsskoler i totalt 66 kommuner ble trukket ut til å delta.
  • Resultatene skal blant annet brukes til å hindre vold og overgrep mot barn og unge i fremtiden. UEVO-studien skal også undersøke sammenhenger mellom vold og overgrep i oppveksten og psykisk og somatisk helse og daglig fungering. Studien skal også fremskaffe kunnskap om ungdommers erfaringer med hjelpeapparatet i tilfeller der de har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.
  • På grunn av ny forskrift til Helseforskningslovens §17, kan ungdom ned til 12 år selv samtykke til deltakelse i noen former for helseforskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt.
  • Studien er godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).
  • Studien tilfredsstiller strenge etiske krav til forskning, som ivaretar ungdommenes behov i forskningen.
  • Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, har fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomføre denne undersøkelsen. NKVTS er ledende i Norge på forskning som omhandler temaer som vold og overgrep.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi