Barnet mitt deltar i UEVO-studien. Hva betyr det?

Hvorfor er det viktig at barnet ditt deltar?

Vi ønsker at ungdom med ulike erfaringer skal delta slik at vi får et godt bilde på hvordan det er å være ung i Norge i dag, på godt og vondt. Dette skal kunne sette forskere, politikere og andre som daglig jobber med barn og ungdom bedre istand til å hjelpe ungdom som har det vanskelig, og å forebygge fremtidig vold og overgrep mot barn og unge. Studien gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Hvorfor kan ungdommen delta uten foreldresamtykke?

I UEVO-studien skal ungdommen selv få samtykke til om de vil delta eller ikke. Dette er viktig for at så mange ungdommer som mulig skal få mulighet til å delta. Tidligere har det vært slik at foreldre alltid måtte gi sitt samtykke dersom ungdom under 16 år skal delta i forskning. Denne loven var basert på en tanke om at foreldre alltid vil være de som kan gi ungdommen best informasjon og støtte i forbindelse med at de deltar i undersøkelser. Det var også basert på en tanke om at foreldre bør ha oversikt over hva ungdommen deltar i, og ha mulighet til å få vite hva de har svart, for å kunne ivareta foreldreansvaret godt nok. Nå vet vi at ungdom er i stand til å vurdere slike ting selv, og at det kan være vanskelig å svare helt ærlig på en del spørsmål dersom foreldrene skal ha innsyn i svarene. Det er også slik at mange ungdommer ikke har fått delta i forskning, fordi foreldrene enten har glemt å gi samtykke, eller fordi foreldrene ikke har ønsket at de skal delta av ulike grunner.

Retten til selvstendig samtykke ned til 12 år er forankret i en forskrift til Helseforskningslovens § 17, og trådte i kraft i 2017. UEVO-studien var i 2019 den første norske studien av ungdom mellom 12-16 år som ikke krevde samtykke fra foreldrene.

Hva skjer med svarene?

Prosjektet følger strenge personvernregler, og data vil bli behandlet konfidensielt. Svarene på spørreskjema blir kryptert og sendt direkte inn til en sikker server. Det er kun forskerne på prosjektet som vil ha tilgang til svarene, og de vil alltid bli behandlet i anonymisert form. Foreldre eller skoleansatte vil ikke ha mulighet til å få innsyn i ungdommenes svar. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

Hva skjer hvis barnet mitt ber om hjelp?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som trenger hjelp skal få dette. Helsesykepleier ved de deltakende skolene er ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen gjennomføres på skolen. Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil få spørsmål i nettskjemaet om de ønsker å bli kontaktet. De kan selv velge om de ønsker å bli kontaktet i etterkant av undersøkelsen, og eventuelt av hvem. Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp.

 

Informasjon om vold og overgrep

Er du usikker på om du er utsatt for vold eller utsetter noen for vold eller overgrep?

Mange som utøver vold eller utsettes for vold fra sine nærmeste er ikke klar over at det de gjør betraktes som vold og at det er veldig skadelig.

Det finnes flere hjelpetilbud. Les mer om disse på Dinutvei.no