Hva innebærer deltakelse i UEVO-studien for skolen?

Hvorfor burde skolen prioritere denne studien?

UEVO-studien skiller seg fra andre undersøkelser ved at ungdommen selv samtykker til deltakelse. I 2019 var den det første av sitt slag som ble gjennomført i Norge i aldersgruppen fra 12-16 år. Å delta i undersøkelsen bidrar derfor til viktig informasjon om hvordan ungdom har det i dag og hvilke erfaringer de har med sensitive temaer som vold og overgrep. Ved å delta i UEVO-studien bidrar skolen deres til økt kunnskap og bevissthet rundt vold og overgrep mot ungdom.

Hva innebærer deltakelse?

Skolens ansvar blir å legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen i klasserommet.  Det innebærer i praksis at skoleledelsen utnevner en kontaktperson, og sørger for at helsesykepleier og øvrige ansatte på skolen er informert om tidspunkt og innholdet i undersøkelsen. Skolen setter av en skoletime og elevene gjennomfører studien digitalt med litt avstand til hverandre, tilnærmet likt som ved eksamen.

Les her hvordan undersøkelsen gjennomføres i praksis.

Skolen skal gi alderstilpasset informasjon til elevene på skolen om undersøkelsen. Dette gjøres ved å vise en informasjonsfilm og ved å være tilgjengelig for spørsmål etterpå. Trykk her for å se informasjonsvideoen  fra våren 2021.

Hvorfor får ungdommen bestemme selv om de vil delta?

I 2019 ble UEVO-studien gjennomført som første gang ungdom mellom 12 og 16 år ikke trengte samtykke fra foresatte for å delta i helseforskning. Dette er på grunn av en forskrift til Helseforskningslovens § 17 som gjør at ungdom ned til 12 år selv kan samtykke til deltakelse i noen former for forskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, som er i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Vi ønsker at alle ungdommer, også de som har foreldre som kanskje av egen interesse ikke ønsker at barnet skal svare på spørsmål om vold eller overgrep, får mulighet til å delta.

Vi benytter Feide som innlogging

Feide er en trygg innlogging, og er en effektiv løsning ettersom nesten alle elever har tilgang på dette systemet. Feide er en kjent innloggingsplattform som vil redusere mulighetene for feil og vansker ved innlogging for den enkelte elev. Undersøkelsen vil IKKE ligge på skoleportalen, og ingen andre kan logge seg inn for å se hva ungdommen har svart.

Hvordan forsikrer man seg om at ungdom som trenger hjelp får det?

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som lever i utrygge situasjoner skal få hjelp.

Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil på siste side av spørreskjemaet bli spurt om de ønsker hjelp. Her kan de velge hvem de ønsker å bli kontaktet av og hvordan. Det kan være noen på skolen, hjelpetelefoner eller en voksen i Barnevernet. Forskerne i studien vil videreformidle elevens ønske slik at den voksne tar kontakt og elevens identitet blir beskyttet.

Det er viktig at helsesykepleier ved de deltakende skolene er tilgjengelige den uken undersøkelsen skal gjennomføres på skolen.

Hva med elever med lese, skrive-, eller språkvansker?

Dysleksi Norge har testet nettskjemaet opp mot ulike opplesningsprogrammer. De konkluderer med at undersøkelsen er brukervennlig for de elevene med lese, skrive,- eller språkvansker. I nettleser Microsoft Edge finnes en oppleser i selve nettleseren. Nettundersøkelsen er også testet opp mot programmene Lingdys, AppWriter og CD-ORD i Chrome nettleser. Disse kan brukes av lesesvake elever som ikke har eget hjelpemiddel. De nevnte programmene fungerer på samme måte. Eleven åpner opp testen og starter verktøyet. Man markerer så det man ønsker opplest, høyreklikker og velger «spill av» eller «les høyt»-knappen på det verktøyet man bruker. Eleven bør ikke ha for rask hastighet på oppleser, spesielt der det er flere alternativer per spørsmål. På iPad kan man bruke systemets opplesningsfunksjon. Eleven markerer teksten, og velger «Les opp». Skolen må teste at opplesing er aktivert på forhånd. Dette gjøres på: Innstillinger – generelt – tilgjengelighet -tale. Hak av på «Les opp markering». Eleven må ha øretelefoner og bør ha en mus til å markere teksten de vil ha opplest.  Elevene bør få beskjed om å markere et spørsmål, en påstand eller et alternativ om gangen, samt å lytte flere ganger om de er usikre.

 

Les mer om etiske hensyn her.