Hva er CopeYouth-studien?

CopeYouth-studien ønsker å finne ut av hvordan ungdom har det under en pandemi. 

CopeYouth-studien er en spørreskjemaundersøkelse som gjennomføres på skolen, som spør ungdommer om hvordan de har hatt det under koronapandemien og under nedstengingen av samfunnet.

Koronavirus-pandemien og smitteverntiltakene som er satt i verk har medført en økt belastning for de aller fleste barn, unge og familier. Noen kan ha opplevd økt stress og konfliktnivå i hjemmet, og noen kan ha følt seg veldig ensomme. De som allerede før pandemien hadde psykiske vansker kan være ekstra sårbare for stressreaksjoner, og kan oppleve en forverring av sine psykiske helseplager. Vi vet veldig lite om hvordan denne type smitteverntiltak påvirker den psykiske helsen til barn i skolealder og deres foreldre.

Derfor vil kunnskapen vi får fra ungdommene være helt essensiell for å kunne legge bedre til rette for en god oppfølging av barn og unge ved nye kriser.

En oppfølging av UEVO-studien

UEVO-studien ble gjennomført over hele landet vinteren 2018/2019, og 10.000 ungdomsskoleelever svarte på spørsmål om oppvekst, ungdomstid, psykisk helse og erfaringer med vold og overgrep. UEVO er den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom mellom 12 og 16 år blir spurt om sine erfaringer. I CopeYouth-studien vil vi kontakte de samme skolene som deltok da for å spørre om de vil delta. Dette gir oss muligheten til å kunne sammenligne hvordan ungdommene har det nå med hvordan de hadde det for et år siden.

 

Deltakelse

SSB har plukket ut store og små skoler over hele landet til å delta, slik at de som deltar gir er representativt bilde av landet som helhet. Studien er godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og tilfredsstiller strenge etiske krav til forskning, som ivaretar ungdommenes behov i forskningen. Deltakelse er frivilling og ungdommene trenger ikke foreldresamtykke for å svare på undersøkelsen.

 

 

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi