Hva skiller UEVO-studien fra tidligere studier?

UEVO-studien er den første landsomfattende undersøkelsen om vold og overgrep der ungdom i aldersgruppen 12-16 år blir spurt direkte om sine erfaringer. En rekke faktorer gjør at UEVO-studien ligger foran når det kommer til ungdom i forskning. 

  • Dette er første gang ungdom får fortelle om sine erfaringer på denne måten, og resultatene kommer til å bli viktige i arbeidet mot vold i fremtiden.
  • 1. juli 2017 vedtok regjeringen en ny forskrift i Helseforskningsloven som tillater barn og ungdom ned til 12 år å samtykke til deltakelse i forskning uten foreldresamtykke der tema for forskningen er vold, overgrep, omsorgssvikt eller andre sensitive tema der det kan tenkes at noen foreldre av egen interesse kan motsette seg sitt barns deltakelse. På grunn av den nye forskriften ligger også studien i front når det gjelder barnerettslige spørsmål som retten til å bli hørt i saker som angår barn.
  • Mange barn og unge opplever en eller flere typer voldshendelser, inkludert seksuelle overgrep, i løpet av barne- og ungdomsårene, mens om lag 5-10% vokser opp under forhold preget av vold og omsorgssvikt. Tallene er usikre, fordi vold og overgrep mot barn og unge ofte foregår i det private rom. Ungdom er sjelden blitt spurt direkte om hva de har opplevd, og de undersøkelser som er gjort har ofte brukt vage formuleringer som krever stor grad av fortolkning.
  • Ungdommens stemme har vært svært viktig gjennom hele planleggingen og gjennomføringen av studien. Et eget ekspertpanel bestående av ungdom har vært aktive i planlegging av undersøkelsen.
  • Studien har et stort fokus på å ivareta ungdoms rettigheter og behov som forskningsdeltakere. Ungdommen vil motta informasjon i forkant av undersøkelsen, både gjennom informasjonsskriv, gjennom en animasjonsfilm som vil vises i forkant av undersøkelsen, og en egen nettside. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at ungdommen selv kan vurdere om de ønsker å delta i studien eller ikke.

CopeYouth-studien - Covid-19: Psykisk helse under en epidemi