Hvorfor er det viktig at barnet ditt deltar?

  • Det er første gang at en undersøkelse som spør direkte om vold og overgrep gjennomføres blant ungdom mellom 12 og 16 år.
  • For å kunne få pålitelige tall på omfanget av vold og overgrep mot barn og ungdom i Norge, er vi avhengig av at mange av de inviterte elevene er med i undersøkelsen.
  • Vi ønsker at ungdom med ulike erfaringer skal delta slik at vi får et godt bilde på hvordan det er å være ung i Norge i dag, på godt og vondt. Dette skal kunne sette forskere, politikere og andre som daglig jobber med barn og ungdom bedre istand til å hjelpe ungdom som har det vanskelig, og å forebygge fremtidig vold og overgrep mot barn og unge.
  • Studien er godkjent av Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sør-Øst. Dette innebærer at studien tilfredsstiller høye forskningsetiske krav.
  • Studien er grundig utarbeidet og innovativ. Den skiller seg fra tidligere utførte studier med tanke på aldersgruppa den retter seg mot og hvordan den vektlegger ungdommenes egen stemme. Les om hva som skiller UEVO-studien fra tidligere studier. 
  • Studien gjennomføres på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, se Anbefalingsbrev fra departementene her.
  • At studien gjennomføres uten samtykke fra foreldre gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

For foreldre